MBO Brancheopleiding voor EMB-begeleiders ‘in zorg en onderwijs’

De MBO Brancheopleiding EMB-begeleiders is een specifiek EMB scholingsaanbod voor (assistent)begeleiders op MBO-niveau 3/4 in zorg en onderwijs. Het aanbod is beschikbaar voor ouders en medewerkers van scholen en zorginstellingen, die werken met personen die (intensieve) ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. (ook wel ‘de EMB groep’ genoemd). Boeiend werk, dat vraagt om goed personeel.

Zoals u misschien wel weet staat EMB voor een ‘Ernstig Meervoudige Beperking’. Desondanks leggen wij liever de nadruk op de mogelijkheden en kansen van deze doelgroep. In de ondersteuning van hen staat samenwerken centraal. We willen met het aanbod zowel de doelgroep als de begeleiders die met hen werken, in hun kracht zetten. Een goede ‘fit’ tussen beiden is nodig en draagt bij aan welzijn, maximale ontwikkeling en optimaal meedoen in de samenleving. Het faciliteren van zo’n ‘Quality-fit’ is wat we met de nieuwe opleiding beogen. 

 

Wat verstaan wij onder EMB?

 

Het ontstaan

In november 2013 is deze brancheopleiding gestart met een eerste opleidingsgroep bestaande uit zorg- en onderwijsmedewerkers en ook een ouder van een kind met EMB. Als pilotgroep hebben zij actief bijgedragen aan de (door)ontwikkeling en vormgeving van het definitieve aanbod dat nu ingezet wordt binnen de brancheopleiding. Een programma waarin zorg, welzijn en onderwijs, hand in hand gaan.

Daarnaast heeft een expertgroep van ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit diverse beroepsgroepen, dit eerste jaar gemonitord. Zij zijn benaderd vanwege hun betrokkenheid bij of kennis van de doelgroep: als professional in zorg of onderwijs, ervaringsdeskundige, ouder of anderszins. de expertgroep heeft bijgedragen aan het opleidingsprogramma en bijbehorend studiemateriaal. Daarnaast hebben zij de pilotgroep en ontwikkelaars regelmatig voorzien van feedback. Dit gebeurde tijdens maandelijkse expertmeetings en via een digitale platform. De experts kunnen tevens ingezet worden als (gast)docent. De stuurgroep, bestaande uit de opdrachtgevers uit zorg en onderwijs en het ontwikkelteam, heeft  de pilot op afstand gevolgd.

De projectgroep bestaande uit de projectleider en de opdrachtnemer bewaken de dagelijkse gang van zaken rondom de brancheopleiding. Hieronder vallen ook de inhoud van de opleiding, verslaglegging, beheer van de website, forum en digitale leeromgeving. De didactiekgroep bestaat uit experts van het ROC en de opdrachtnemer. Zij bepalen samen de onderwijskundige aanpak van het aanbod. Herschrijven van theorie en verantwoorde werkvormen voor de lessen behoren hier ook toe.

 

Ontwikkeling

Parallel aan het opleidingstraject loopt een internationaal ontwikkelproject genaamd Enablin+ (http://www.enablinplus.eu). Dit initiatief heeft een vergelijkbaar doel, als dat van de brancheopleiding namelijk: kansen bieden aan kinderen en jongeren met EMB om te kunnen leren en volwaardig mee te doen in de samenleving. 

De resultaten van Enablin+ worden meegenomen in de opleiding en omgekeerd. Deze samenwerking en de mix van inbreng van alle partijen, helpt om de brancheopleiding steeds completer te maken en actueel te houden. Ook hopen we op die manier de stormen van transities WMO, jeugdzorg en passend onderwijs te weerstaan en mooie kansen te creëren voor de doelgroep. Nederland en België zijn vanuit Enablin+  de actieve partners van de opleiding.

Heb je belangstelling voor:

  • het volgen van deze opleiding?
  • delen van je expertise voor deze opleiding?
  • meer informatie?

Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met projectcoördinator Fieke Snijders

(emb@roc-nijmegen.nl).

Namens de projectgroep
Fieke Snijders (ROC Nijmegen) en Mia Nijland (Nijland & Kroes)